Avís legal


El present Avís Legal regula l’accés i ús de la pàgina web https://santcugatpremiumhome.com (En endavant “Lloc Web”), titularitat d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA, SLO (D’ara endavant, ACCIONA IMMOBILIÀRIA) amb domicili en Avinguda d’Europa nº 18, Parc Empresarial de la Moraleja, 28108 Alcobendas (Madrid), i CIF B84364579; inscrita al Registre Mercantil de Madrid, a el Tom 21.460, Llibre 0, Foli 146, Secció 8, Full M-381.695; Correu electrònic de contacte contactoinmobi@acciona.es .

Condicions generals d’utilització del Lloc Web i acceptació de les mateixes.

Objecte.

Les presents Condicions Generals d’Utilització del Lloc Web, tenen com a finalitat regular tant l’accés a la mateixa com la posada a disposició de la informació i les relacions comercials que sorgeixin entre ACCIONA IMMOBILIÀRIA i els Usuaris del Lloc Web.

Ús.

Tota persona que accedeixi o utilitzi el lloc web tindrà la consideració d’Usuari. Tant la navegació i / o la utilització de qualsevol dels serveis del Lloc Web, suposen l’acceptació com a Usuari, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals que s’exposen a la versió publicada en cada moment. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir amb atenció les Condicions Generals cada vegada que es proposi utilitzar el Lloc Web.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’Usuari haurà d’abstenir d’accedir i / o utilitzar els serveis i / o continguts posats a la seva disposició en el lloc web, procedint a abandonar la mateixa no podent accedir ni disposar els serveis que aquesta ofereix. L’Usuari accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i utilització de el present lloc web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis té lloc sota la seva única responsabilitat.

L’accés a aquest web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun.

La informació que apareix en el Lloc Web és la vigent en la data de la seva última actualització. No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar el lloc web. ACCIONA IMMOBILIÀRIA, però, podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració de la present web, les condicions de el servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l’ accés als mateixos, sense previ avís.

ACCIONA IMMOBILIÀRIA actua exclusivament com a responsable del Lloc Web en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, no es fa responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals, els Usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’Usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

ACCIONA IMMOBILIÀRIA podrà interrompre el servei del Lloc Web que estigui sent utilitzat per l’Usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del Lloc Web o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar contrari a l’expressat en el present Avís Legal. En Concret i sense caràcter limitador, si s’adverteix que l’ús de la mateixa pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís de totes maneres , la utilització de la mateixa.

Tot el contingut d’aquest web és merament informatiu i no revesteix caràcter contractual. La promotora es reserva la possibilitat de realitzar modificacions del aquí mostrat sense previ avís. La informació de l’R.D515 / 89 de 21 d’abril es troba a disposició del públic en les oficines de la promotora.

Propietat intel·lectual i industrial.

La totalitat d’aquesta pàgina: textos, imatges, fotografies, marques, gràfics, logotips, icones, botons, arxius de software, tecnologia, links i altres continguts audiovisuals o sonors, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, (en endavant, els “continguts”), el seu disseny gràfic, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, i codis font, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial del Regne d’Espanya i pels tractats o convenis internacionals que poguessin ser-los aplicables, quedant prohibida per qualsevol mitjà o procediment seva reproducció, distribució, comunicació pública, extracció, reutilització, reenviament, utilització de qualsevol naturalesa i transformació, excepte en els casos prèviament autoritzats o legalment permesos, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels der mobles fets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Lloc Web.

La posada a disposició de tots aquests elements propietat d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA o de tercers que figuren en el Lloc Web no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d’un dret d’ús en favor de l’Usuari ACCIONA IMMOBILIÀRIA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i els serveis oferts.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, modificació, alteració, adaptació o traducció de la informació continguda en el Lloc Web, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA.

A part de l’esmentat anteriorment de forma específica, la reproducció de part o de la totalitat de l’contingut d’aquesta pàgina en qualsevol forma, inclòs el marc, la creació de qualsevol treball derivat basat en aquesta pàgina i / o en el seu contingut i la incorporació de el seu contingut a altres pàgines web, a sistemes de recuperació electrònics o publicacions estan prohibides.

L’Usuari està autoritzat a copiar i imprimir extractes o documents d’aquesta Pàgina, excepte el contingut que sigui propietat d’un tercer i s’hagi identificat com a tal, per al seu ús no comercial, sempre que en totes aquestes còpies i impressions figurin tots els avisos de copyright o d’altres drets de la propietat intel·lectual i totes les exempcions de responsabilitat presents en ells. Cap dels logotips i marques registrades d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA poden utilitzar ni reproduir-se sense la nostra autorització prèvia per escrit.

Es prohibeix qualsevol intent d’obtenir els continguts del web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels Usuaris, així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici a el Lloc Web d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA.

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Lloc Web, haurà de notificar aquesta circumstància de forma immediata a ACCIONA IMMOBILIÀRIA a través de la seva adreça de correu electrònic contactoinmobi@acciona.es ., indicant les dades personals o la representació amb què actuï, indicació dels continguts protegits i la seva ubicació en el Lloc Web, i l’acreditació dels drets. L’Usuari es responsabilitzarà de la veracitat de la informació proporcionada a través de la notificació.

Els Usuaris que voluntàriament proporcionen imatges o altra informació gràfica o multimèdia a ACCIONA IMMOBILIÀRIA cedeixen a el mateix temps els seus drets de reproducció durant el temps que romangui aquest material a la web. En qualsevol cas, ACCIONA IMMOBILIÀRIA, no contreu cap obligació amb l’Usuari que fa a aquesta informació, reservant-se el dret de suprimir-la en qualsevol moment i sense previ avís.

ACCIONA IMMOBILIÀRIA no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’Usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’Usuari.

Enllaços o links.

El lloc web pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de control per part d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA. Els enllaços que aquest web pogués contenir s’oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

En qualsevol cas, ACCIONA IMMOBILIÀRIA i / o qualsevol website d’empreses de l’GRUP ACCIONA IMMOBILIÀRIA no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o a el tractament de les seves dades de caràcter personal, ni de les seves condicions d’ús.

ACCIONA IMMOBILIÀRIA recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat en activar un enllaç a alguna de les pàgines d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA haurà de comunicar, requerint de consentiment exprés per crear l’enllaç. ACCIONA IMMOBILIÀRIA es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

Menors d’edat.

ACCIONA IMMOBILIÀRIA recorda als Usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i / o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims.

ACCIONA IMMOBILIÀRIA els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

Les comunicacions d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest a l’registrar-se al lloc web. L’Usuari que contracti serveis a través del Lloc Web haurà de manifestar ser major d’edat d’acord amb la legislació espanyola i en cas de contractació per menors d’edat, es requerirà l’autorització dels pares o tutors per poder gaudir de l’servei contractat.

Responsabilitats.

ACCIONA IMMOBILIÀRIA proporciona l’accés i l’ús de la seva pàgina web amb diligència i responsabilitat, però, ACCIONA IMMOBILIÀRIA no es fa responsable directa ni subsidiàriament:

  • Els possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a ACCIONA IMMOBILIÀRIA; de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.
  • Els danys que es puguin causar en els equips de l’Usuari per la utilització del Lloc Web.
  • Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, i / o mitjançant intromissions il·legítimes accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició. La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els Usuaris transmetin amb la utilització del Lloc Web o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. ACCIONA IMMOBILIÀRIA no controla la utilització que els Usuaris fan del Lloc Web, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix el present Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’Usuari serà responsable de:

  • Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïdes i enviats a ACCIONA IMMOBILIÀRIA per mitjà del Lloc Web o en el Lloc Web.
  • De la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i / o perjudicial.
  • De la facilitació de dades no veraces o incorrectes.

Així mateix, s’exonera a ACCIONA IMMOBILIÀRIA de tota responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes i omissions, en la informació facilitada sempre que procedeixi de fonts alienes. No obstant, l’anterior, en cap cas es veuran afectats els contractes existents entre ACCIONA IMMOBILIÀRIA i els seus clients llevat dels supòsits de cas fortuït o força major.

Obligacions de l’Usuari.

Amb caràcter general l’Usuari s’obliga a complir les presents Condicions Generals, així com les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el Lloc Web, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa de el servei de què gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el Lloc Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets i bon nom i imatge comercial d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA, els seus proveïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del Lloc Web de conformitat amb la Llei, les presents Condicions Generals de ús, obligant-se a: (i) proporcionar veraçment les dades facilitades ia mantenir-les actualitzades; (ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. ACCIONA IMMOBILIÀRIA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, sexistes, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública, entre d’altres, o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, ACCIONA IMMOBILIÀRIA no serà responsable ni indemnitzarà dels danys que es derivin, ja sigui per les opinions expressades pels Usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació; (iii) no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, applets , macros, controls ActiveX, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Lloc Web, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA, de qualsevol Usuari, dels proveïdors d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos; (iv) a custodiar adequadament el “Nom d’Usuari” i la “Contrasenya” que li sigui facilitada per ACCIONA IMMOBILIÀRIA als Usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferts en el Lloc Web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos. Igualment, l’Usuari es compromet a comunicar a ACCIONA IMMOBILIÀRIA, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d’accés a el “Nom d’Usuari” i / o la “Contrasenya” per un tercer; (v) no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del Lloc Web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (vi) no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Lloc Web o en la utilització de qualsevol dels serveis del Lloc Web, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol una altra forma, així com intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges; (vii) no destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d’ACCIONA IMMOBILIÀRIA, els seus proveïdors o tercers; (viii) no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut de el qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.                

Política de Privadesa i Política de Cookies.

Està a disposició dels usuaris la Política de Privacitat, que conté la Política de Protecció de dades de caràcter personal, així com la Política de Cookies del Lloc Web accedint als següents enllaços:

Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents Condicions Generals i Polítiques del Lloc Web han estat redactades en castellà, i traduïdes a l’anglès; en cas de discrepància entre les dues versions, prevaldrà la versió espanyola. Els termes del Lloc Web s’interpretaran i estan subjectes d’acord amb la legislació espanyola.

Aquestes condicions són acords amb el Codi d’Ètica i de Conducta intern ACCIONA, en què es defineix el comportament i compromís de la mateixa a complir amb el que estableix ell en relació amb una o més pràctiques comercials o sectors econòmics. Es pot obtenir còpia d’aquest Codi mitjançant petició a el Servei d’Atenció a l’Client contactoinmobi@acciona.es o consultar a www.acciona.com/es/sostenibilidad/buen-gobierno/etica-e-integridad/ . Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web, tant el Client com ACCIONA IMMOBILIÀRIA, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmet a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Madrid.

Contacte

Per a qualsevol consulta en relació als presents termes i condicions, si us plau, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a l’adreça C / Anabel Segura 11, 1ª Planta; CN Albatros; 28108 d’Alcobendas (Madrid) o per correu electrònic a contactoinmobi@acciona.es

Seguretat

El lloc web https://santcugatpremiumhome.com disposa de el Certificat SSL ( Secure Socket Layer ) signat per l’entitat certificadora DigiCert amb la finalitat de garantir la seguretat en la transmissió de dades entre el navegador i la nostra Pàgina .

El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits o superior, que asseguren que només sigui intel·ligible per a l’ordinador de l’Client i el del Lloc Web. D’aquesta manera, a l’utilitzar el protocol TLS ( Transport Layer Security) es garanteix:

  1. Que el Client està comunicant les seves dades a el centre servidor del Lloc Web i no a qualsevol altre.
  2. Que entre el Client i el Lloc Web les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

Per verificar que es troba en un entorn segur, el Client ha de revisar que la direcció del Lloc Web de verificació comenci per https: //. També pot identificar el lloc web com segur quan aparegui la icona d’un cadenat a la barra de direcció del seu navegador.

Finalment, també pot verificar la presència de l’certificat SSL comprovant les propietats de l’Lloc Web en el seu navegador, per a això haurà de consultar les característiques de la mateixa.

Darrera actualització : 21 de novembre de 2018.